Головна‎ > ‎Кафедра‎ > ‎

Історія кафедри

У 1951 році кафедра госпітальної педіатрії була виділена з об'єднаної кафедри дитячих хвороб ДМІ. Протягом перших 15 років кафедрою керували доцент О.І.Розе, доцент А.Ф.Зеленський, доцент М.П.Пономарьова, професор М.М.Бессонова, доцент О.К.Крікент. Наукова робота в цей період проводилася за тематикою: ревматизм, пневмонія, туберкульоз у дітей. З 1957 по 1965 рр. надруковані в збірниках ДМІ і журналах 58 статей. Були заплановані і захищені дві кандидатські дисертації (ас. І.Д.Мосіяш, кл. орд. Є.П.Язов під керівництвом проф. В.М.Дзяка).

З 1965 по 1980 рр. кафедру очолював проф. Тихий Анатолій Калістратович – доктор медичних наук, заслужений робітник вищої школи, декан педіатричного факультету, а потім проректор по учбовій роботі. У цей період кафедра досягла найбільших успіхів: штат викладачів склав 16 співробітників. Удосконалювалась методична та навчальна робота, активізувались наукові дослідження. Основним напрямком стає одна з найбільш актуальних проблем педіатрії – дитяча пульмонологія. Актуальність проблеми патології бронхолегеневої системи у дітей для Придніпровського регіону стала підставою для включення наукових досліджень кафедри з 1981 року в регіональну комплексно-цільову програму «Здоров’я» з розділу «Здоров’я людини інтенсивної промислової зони» та в народногосподарський план України. Ця робота виконувалась до кінця 90-х років в єдиному плані з іншими педіатричними кафедрами ДМІ.

Результати досліджень співробітників кафедри з питань дитячої пульмонології відображені в цілому ряді дисертаційних робіт: докторські дисертаційні роботи З.М.Жарікової, Е.А.Арчакової, Н.В.Беляєвої, С.О.Мокії, В.А.Тищенко, кандидатські дисертації В.Є.Яценко, О.М.Кліменкової, В.С.Грибанової, Л.А.Гальцевої, А.В.Тимченко, А.Г.Кірєєва, Т.І.Єлтишевої, Л.М.Левченко, В.М.Зоріної, С.О.Мокії, Ю.К.Больбота.

Рішення наукових завдань поєднувались з розробкою та впровадженням в практику нових підходів до діагностики бронхолегеневих захворювань у дітей у віковому аспекті, етапного лікування, реабілітації та профілактики, що висвітлено в винаходах, раціоналізаторських пропозиціях та багатьох методичних рекомендаціях. Вперше в Дніпропетровській області за участю професора А.К.Тихого та професора З.М.Жарікової був організований дитячий пульмонологічний центр, та впроваджена бронхоскопічна діагностика у дітей.

Вивчення проблем пульмонології дитячого віку значно поглибилось і розвинулось завдяки учениці і спадкоємиці професора А.К.Тихого – професора З.М.Жарікової, яка завідувала кафедрою з 1980 по 1995 рр.

Основний напрямок наукової роботи – пульмонологія. Проф. З.М. Жарікова – автор понад 230 друкованих праць, в тому числі 2 монографій в співавторстві: «Захворювання органів дихання у дітей», «Новонароджені з великою вагою при народженні», підручника «Медицина дитинства», 4 навчальних посібників, в тому числі «Диспансерное наблюдение здоровых детей в условиях поликлиники», та інші, 3 авторських свідоцтва на винаходи.

З 1980 року на кафедрі проводяться наукові дослідження з актуальних питань неонатології з комплексним вивченням чинників народження дітей з великою вагою, особливостей їх адаптації та раціональної диспансеризації в поліклініці, складені центильні таблиці з оцінки фізичного розвитку дітей на першому році життя. Ці дослідження відображені в кандидатській дисертації Р.В.Ковтуненко на тему: «Новонароджені з великою масою» (1984 р), а також в монографії Р.В.Ковтуненко, З.М.Жарікової та Д.К.Рукавішнікової: «Новорожденные с крупной массой» (Київ, «Здоров’я», 1992).

З 1983 року за п’ятирічною відомчою програмою НДІ ПАГ сумісно з кафедрою акушерства і гінекології вивчався стан здоров’я недоношених дітей. (докторська дисертація С.О.Мокія).

Професор З.М. Жарікова – лікар вищої категорії. Постійно проводила велику лікувально-консультативну роботу, удосконалювала навчальний процес – впровадила виїзні заняття субординаторів в районах області, розроблювалися нові форми самостійної роботи студентів. Нагороджена «Почесною грамотою» Президії Верховної Ради УРСР (1990 р.), знаком «Відмінник охорони здоров'я», грамотами Міністерства охорони здоров'я України та Дніпропетровської медичної академії. Під керівництвом проф. Жарікової З.М. захищені 3 кандидатських – С.О. Мокія, О.М. Клименкова, Р.В. Ковтуненко та 3 докторських дисертації – В.А. Тіщенко, С.О.Мокія, Ю.К. Больбот.

В 1996 році, у зв’язку з ліквідацією педіатричного факультету, кафедра госпітальної педіатрії № 2 була об’єднана з кафедрою неонатології ФПО під загальним керівництвом професора Валентини Андріївни Тіщенко. З 1992 року В.А Тіщенко – проректор з лікувальної роботи ДМІ. Під її керівництвом розвивається науковий напрямок неонатології, створене одне із перших в Україні відділення реанімації новонароджених, відділення реабілітації дітей з перинатальною патологією, навчально-методичний центр з первинної реанімації новонароджених, що сприяло зниженню смертності новонароджених в 2,5 рази. На цій основі за дорученням МОЗ України кафедра розробила в співавторстві Наказ МОЗ України № 4, 1999р.: «Організація медичної допомоги новонародженим дітям». З 1987 по 1996 рік за грантом Державного Комітету з науки і техніки кафедра вивчала особливості раннього онтогенезу людини в умовах інтенсивного техногенного забруднення, виконанні докторська дисертація В.І Снісаря та кандидатські дисертації: О.І. Гайдук, Т.М. Плеханової, Т.К. Мавропуло.

З 1996 року кафедра активно займається перинатальною неврологією: вперше вивчена роль нейроспецифічних білків та антитіл до них в розвитку прогрідієнтних уражень мозку, розроблені нові технології ранньої діагностики прогнозування і лікування при перинатальних ураженнях ЦНС, Значний внесок в розвиток неонатальної служби зроблено професорами В.А. Тіщенко, В.І. Снісарь, Т.К. Мавропуло, доцентами А.М. Клименковою, Л.І. Щетініною, Т.М. Плехановою, О.І, Гайдук. Розробляються в співавторстві підручники – «Неонатологія», «Перинатологія», уніфікована програма післядипломної освіти з неонатології, уніфікована атестаційна програма з неонатології.

У 1995–1996 р., а потім з 1999 р., і до цього часу, кафедру очолює проф.. Ю.К.Больбот – член-кореспондент Петровської академії наук і мистецтв Російської Федерації, член міжнародної професорської асоціації, член Американської асоціації педіатрів, заслужений лікар України, член редакційної ради науково-практичних педіатричних журналів: «Здоров’я дитини», «Педіатрія, акушерство і гінекологія», член Комітету з вищої медичної освіти асоціації педіатрів країн СНД Автор більше трьохсот наукових робіт, 3 патентів, 12 навчальних посібників, співавтор монографії: «Диференціальна діагностика синдромів порушень фізичного та статевого розвитку у дітей» (2006). З 1997 року професор Больбот Ю.К. – декан факультету іноземних студентів. Під керівництвом Ю.К. Больбота пульмонологічна наукова тематика продовжується на новому науковому рівні: розкриті механізми формування рецидивуючих та хронічних бронхолегеневих захворювань, розроблені профілактичні та реабілітаційні заходи для дітей. За останні 10 років всебічно вивчено роль системи інтерферону у формуванні рецидивуючої та хронічної респіраторної патології, а також несприятливих варіантів перебігу гострих респіраторних захворювань у дітей різного віку. Захищені кандидатські дисертації: Т.А Бордій, С.В. Аліфанової, В.В. Баклунова, О.М. Таран, О.В.Клименко. Продовжили наукові розробки аспіранти О.В. Беляєва, М.Б.Уваров, ас. М.В. Калічевська.

Однією з найважливіших розділів роботи кафедри є навчально-виховна робота, підготовка лікаря-випускника за фахом «педіатрія», а пізніше, у зв’язку з ліквідацією педіатричного факультету (з 1996 року), – за фахом «лікувальна справа». На різних етапах відповідальними за навчальний процес на кафедрі були З.М. Жарікова, В.Е. Яценко, Т.М. Плеханова, Р.В. Ковтуненко. Завдяки їх організаторським здібностям, високому професіоналізму, працездатності удосконалювались форми і методи навчальної роботи, а з 2010 року впроваджена кредитно-модульна система навчання. Тісний взаємозв’язок у роботі кафедрі і співробітників базових дитячих лікарень знайшли свій відбиток у зниженні показників дитячої смертності в поліпшенні стану здоров’я дітей.

З 1997 року в поліклініці дитячої міської клінічної лікарні № 6, яка є клінічною базою кафедри, функціонує українсько-американська педіатрична клініка, де використовуються американські методики та обладнання. Вчені медичної школи Гарвардського університету двічі на рік сумісно з кафедрою проводять науково-практичні міжнародні конференції з актуальних питань педіатрії; також проведена профілактична робота з використанням вакцин із США.

З 1998 року кафедра затверджена клінічною базою Фармкомітету України, бере участь в проведенні міжнародних багатоцентрових клінічних дослідженнях лікарських препаратів при захворюваннях бронхолегеневої та шлунково-кишкової системи у дітей.

На кафедрі успішно проводиться робота з підготовки науково-педагогічних кадрів. Доктори мед. наук, що захистились на кафедрі були обрані завідувачами педіатричних кафедр у Дніпропетровську та за його межами: проф. Бєляєва Н.В. – зав. кафедри дитячих інфекцій, проф. Ващенко Л.В. – зав. кафедри госпітальної педіатрії №1 (з 1985 р.), проф. Тіщенко В.А. – зав. кафедри неонатології (з 1987 р.), проф. Мокія С.О. – зав. кафедри педіатрії ФУЛ (з 1990 р.) м. Кривий Ріг, проф. Арчакова Є.В. – зав. кафедри педіатрії Луганського медичного інституту.

Дослідження кафедри відомі в Україні та за кордоном: наукові доповіді проф. Ю.К. Больбота та В.А. Тіщенко заслуховувались у Москві, Мюнхені, Стокгольмі, Берліні, Амстердамі, Софії, США. Міжнародна співпраця з Американським міжнародним альянсом охорони здоров’я, медичним університетом штату ЮТА (США), університетом Стокгольму з проведенням сумісних майстер-класів, лекцій, обходів, круглих столів сприяли широкому впровадженню передових форм навчання і медичної допомоги дітям, а також ствердженню міжнародного авторитету Дніпропетровської державної медичної академії.